24 آگوست
اخرین تمرین قبل از بازی با کوردوبا، بدون دیماریا